www.ndwl.net > 怎样用jAvA.long.MAth类生成100个0~99之间的随机...

怎样用jAvA.long.MAth类生成100个0~99之间的随机...

复制你的代码到eclipse 并没有错误。 运行结果如下: 但是你的程序是得不到你预期的结果的 , 你的循环里面循环i

以下是我现写的 import java.util.Random; public class Word { public static void main(String args[]) { int max = 0; int min = 0; String sum=""; for (int i = 0; i = max) { max = r; } else if (r < min) { min = r; } String s= ""+r; ...

import java.util.Scanner; import java.util.*; public class Main { public static void main(String []s) int sum=0; int []a=new int[500]; for(int i=0;i

import java.util.Arrays;public class test3 {public static void main(String[] args) {int j[] = new int[10];int count = 0;for(int i=0;i50){count++;}}Arrays.sort(j);System.out.println("");System.out.println("最大值是: " + j[j.leng...

分两步呗。 第一步: 生成随机数 第二步:排序 这里只说第一步的内容,第二步,我想你的算法书中都有说吧。 先说生成一个0-1之间的随机数很容易吧? double k = Math.Random(); 而获得一个0-100间的呢? 没错,乘以一百。 即: k = k *100; 而这...

太简单了,调用Math类的静态方法即可 结果: 我为了使结果工整好看,强转为int,你想要double类型写成double a=Math.ranom()*100就行

int count=0; for (int i = 0; i < 10; i++) { int num = (int)(Math.random()*99); if (num

int val = (int)(Math.random()*100+1); System.out.println(val); //第一种 Random r=new Random(); //第二种 int a; a=1+r.nextInt(100); System.out.println(a);

1、 int iA[]; for(int i =0;i

public class MathTest {public static void main(String[] args) { int i= (int)(Math.random()*100); System.out.println(i);}}

网站地图

All rights reserved Powered by www.ndwl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.ndwl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com